แนะนำการยื่นภาษีบ้าน

แนะนำการยื่นภาษีบ้าน

แนะนำการยื่นภาษีบ้าน กรมสรรพากรได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความลับประมวลรัษฎากรกล่าวถึงการละเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 528) พุทธศักราช 2554 แล้วก็ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีรายได้ (ฉบับที่ 213) ใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2554 เป็นต้นไป โดยเป็นการละเว้นภาษีรายได้ให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลปกติที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นตึกพร้อมที่ดิน หรือห้องพักในห้องชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นที่พักที่อาศัยของตนเอง

ภาษีบ้านหลังแรก

แนะนำการยื่นภาษีบ้าน

เคล็ดลับยื่นภาษีแล้วก็ผ่อนผันภาษีแบบง่ายๆ

เหลือเวลาไม่มากมายสำหรับคนที่มีรายได้ประจำสำหรับการคิดแผนภาษี พร้อมกับใช้สิทธิประโยชน์จากค่าผ่อนปรนที่ช่วยทำให้เสียภาษีอากรลดน้อยลง คนจำนวนไม่น้อยหลงผิดว่า ยิ่งผ่อนปรนภาษีไปเท่าไร ก็จะเสียภาษีอากรลดน้อยลงแค่นั้น แม้กระนั้นในความจริงนั้นขึ้นกับรายได้และก็อัตราภาษีเฉพาะตัวด้วย โดยเดี๋ยวนี้ใช้อัตรารุ่งเรืองสำหรับในการคำนวณภาษีรายได้บุคคลปกติในปี 2563 กรมสรรพากรได้ระบุรายการหักรายจ่ายและก็ผ่อนผันต่างๆไว้ เพื่อลดภาระหน้าที่ของยอดภาษีที่จะต้องนำส่ง

การจ่ายภาษี แล้วก็การยื่นภาษีรายปี

โดยธรรมดาแล้ว นายจะหักภาษีในที่จ่ายสำหรับรายได้ของบุคลากรในแต่ละเดือนและก็นำส่งกรมสรรพากรให้ เมื่อครบปี เจ้านายจะออกใบรับรองการหักภาษีในที่จ่ายหรือ 50 ทวิเป็นเอกสารแสดงยอดเงินภาษีหักในที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษี แล้วก็แสดงข้อมูลรายได้ว่าได้มาจากที่ใดและก็ปริมาณเท่าไรบ้าง เป็นเอกสารที่ผู้มีเงินได้สามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับการยื่นแบบภาษีรายได้ หรือ ภงดเว้น 90/91 ข้างในสิ้นเดือนมี.ค.ของปีต่อไปจากปีภาษี สามารถยื่นแบบออนไลน์ได้ทางเว็บ

ก่อนที่จะไปเริ่มคำนวณภาษีตามอัตราที่ระบุ พวกเราก็จำต้องมาตรึกตรองก่อนว่า ตัวเราเองใช้สิทธิผ่อนผันภาษีอะไรได้บ้าง? เนื่องจากถ้าหากไม่ผ่อนปรนอะไรเลยผู้ที่มีรายได้เยอะแยะก็อาจจะถึงกับขนาดจำต้องขอผ่อนจ่ายค่าภาษีอากรกันอย่างยิ่งจริงๆ แนะนำการยื่นภาษีบ้าน

การจ่ายภาษี และก็การยื่นภาษีรายปี

ปกติแล้ว ผู้ว่าจ้างจะหักภาษีในที่จ่ายสำหรับรายได้ของบุคลากรในแต่ละเดือนและก็นำส่งกรมสรรพากรให้ เมื่อครบปี นายจะออกใบรับรองการหักภาษีในที่จ่ายหรือ 50 ทวิเป็นเอกสารแสดงยอดเงินภาษีหักในที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษี และก็แสดงข้อมูลรายได้ว่าได้มาจากที่ใดแล้วก็ปริมาณเท่าใดบ้าง เป็นเอกสารที่ผู้มีเงินได้สามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับในการยื่นแบบภาษีรายได้ หรือ ภงดเว้น 90/91 ด้านในสิ้นเดือนมี.ค.ของปีหน้าจากปีภาษี สามารถยื่นแบบออนไลน์ได้ทางเว็บที่กรมสรรพากร

รายการหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายกเว้นเท่ากับภาษีเงินได้ที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ หรือที่ต้องชำระก่อนการคำนวณเครดิตภาษี แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ฯ บ้าน
2. ผู้มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
3. การจ่ายค่าซื้อบ้านหลังแรก และ การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2554  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2555  POOL VILLA
4. การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และวิธีคำนวณสิทธิยกเว้นภาษีฯ·  ยกเว้นภาษีครั้งแรก ภายใน 5 ปีภาษี นับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ฯ  และต้องใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปีภาษี ต่อเนื่องกันโดยให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปีภาษี ดังนี้·  สิทธิยกเว้นภาษีต่อปีภาษี  =   ( ค่าซื้อฯ ไม่เกิน 5,000,000 x 10% )      5 ปีตัวอย่าง1.นาย ก. ซื้อบ้านหลังแรก 15 ธันวาคม 2554  และโอนกรรมสิทธิ์ 15 มกราคม 2555  ราคา5,000,000 บาท ดังนั้น  นาย ก.  สามารถเริ่มต้นใช้สิทธิยกเว้นฯครั้งแรกได้ภายใน 5 ปีภาษีโดยเริ่ม ตั้งแต่ปีภาษี 2555 – 2559  เป็นจำนวนเท่ากับ 100,000 บาทต่อปี เท่า ๆกันในแต่ละปีภาษี เป็นเวลา 5 ปีภาษีต่อเนื่องกัน
5. เงื่อนไขการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา· มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดที่ซื้อเป็นที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงการทำสัญญาซื้อขายที่ดิน และทำสัญญาจ้างปลูกสร้างอาคารแยกจากกัน)   เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  5  ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และอสังหาริมทรัพย์ฯ นั้น ต้องไม่เคยมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน·ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ฯ มาก่อน·ไม่เคยใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือ สร้างอาคารอยู่อาศัย·ไม่เคยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยเดิมและซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 241  (พ.ศ.2546)  และไม่เคยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร   อาคารพร้อมที่ดิน  หรือห้องชุดในอาคารชุด  เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ.2552) สำหรับการยื่นภาษี
6. กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ ยกเว้นภาษีได้ทุกคน โดยเฉลี่ยตามส่วนของกรรมสิทธิ์ของแต่ละคน แต่รวมกันทั้งหมด ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง  และไม่เกินร้อยละ 10ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ  
7. กรณีผู้มีเงินได้มีสามีหรือภริยา   ยกเว้นภาษีได้เพียงแห่งเดียว7.1  สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ดังนี้      (1) กรณีภริยาไม่แยกยื่นแบบฯ  ยกเว้นภาษีรวมกันเท่าจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริงแต่รวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ      (2) กรณีภริยาแยกยื่นแบบฯ  ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีได้กึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง   แต่รวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ครั้งแรกของสามีและภริยา จะต้องกระทำในปีภาษีเดียวกัน      (3) กรณีต่างฝ่ายต่างมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้อยู่ก่อนแล้ว ให้ได้รับยกเว้นภาษีรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ เพียงแห่งเดียว7.2  สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้  และความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งต้องแยกยื่นแบบฯ ดังนี้      (1) กรณีมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีอยู่ก่อนแล้ว ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างยังคงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เท่าจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ      (2) กรณีผู้มีเงินได้สมรสกัน  ต่อมามีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง แต่รวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฯ
8. กรณีการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อสังหาริมทรัพย์ฯ    ร่วมกันผู้กู้ร่วมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือเคยใช้สิทธิหักลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีมาแล้ว ผู้กู้ร่วมจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีในส่วนของเงินได้ที่ใช้กู้ร่วม Villas Phuket
9. ตัวอย่างการคำนวณภาษีตัวอย่างที่ 1  กรณีไม่มีภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ     ปีภาษี 2554 นาย ก. มีเงินได้ทั้งปีจากเงินเดือน 240,000 บาท ซื้อบ้าน
หลังแรกราคา 3,900,000 บาท  คำนวณภาษี  ดังนี้เงินได้พึงประเมิน240,000บาทหัก ค่าใช้จ่าย60,000บาทหัก ค่าลดหย่อน30,000บาทคงเหลือเงินได้สุทธิ150,000บาทภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ-  บาทภาษีที่ได้รับยกเว้นจากบ้านหลังแรก* -บาท   * เนื่องจากไม่มีภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีจาก
บ้านหลังแรกตัวอย่างที่ 2  กรณีภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิน้อยกว่าค่าซื้อบ้านหลังแรก1.      ปีภาษี 2554 นาย ก มีเงินได้ทั้งปีจากเงินเดือน 340,000 บาท ซื้อบ้าน
หลังแรกราคา 3,900,000 บาท  คำนวณภาษี  ดังนี้เงินได้พึงประเมิน340,000บาทหัก ค่าใช้จ่าย60,000บาทหัก ค่าลดหย่อน30,000บาทคงเหลือเงินได้สุทธิ250,000บาทภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ10,000 บาทภาษีที่ได้รับยกเว้นจากบ้านหลังแรก** 10,000  บาท     ** ได้รับยกเว้นภาษีจากบ้านหลังแรกไม่เกินภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ(3,900,000 x 10% =  78,000 บาทต่อปีภาษี)               5 ปี

แนะนำเกี่ยวกับภาษีบ้าน

9. ตัวอย่างการคำนวณภาษี (ต่อ)ตัวอย่างที่ 3  กรณีภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิมากกว่าค่าซื้อบ้านหลังแรก1.      ปีภาษี 2554  นาย ก. มีเงินได้ทั้งปีจากเงินเดือน 1,000,000 บาท  ซื้อบ้านหลังแรก ราคา 3,900,000 บาท  คำนวณภาษี  ดังนี้เงินได้พึงประเมิน1,000,000บาทหัก ค่าใช้จ่าย60,000บาทหัก ค่าลดหย่อน30,000บาทคงเหลือเงินได้สุทธิ910,000บาทภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ117,000 บาทภาษีที่ได้รับยกเว้นจากบ้านหลังแรก*** 78,000 บาท     *** ได้รับยกเว้นภาษีจากบ้านหลังแรกตามจำนวนค่าซื้อฯ ที่จ่ายจริงเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เกิน 5,000,000 บาท (3,900,000 x 10% =  78,000 บาทต่อปีภาษี)          5 ปี
10. กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯสิ้นสุดสิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตั้งแต่ปีภาษีแรกที่ได้ใช้สิทธิฯ และให้ถือว่าไม่เสียหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลา   และให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ  1.5  ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่ง สำหรับภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมาแล้วด้วย บ้าน
11. หลักฐานประกอบการยกเว้น     ภาษีเงินได้·      หนังสือรับรองจากผู้ขายที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์·      หนังสือรับรองตนเองว่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรก·      สำเนาสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์·      สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน) 

รุป

เมื่อได้ข้อมูลอัปเดตการยื่นภาษีในปีนี้ไปแล้ว หวังว่าจะก่อให้นักอ่านมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของภาษี วิธีการคำนวณ รวมทั้งการผ่อนปรนภาษีต่างๆเยอะขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะช่วยทำให้พวกเราคิดแผนรวมทั้งใช้สิทธิได้คุ้ม จ่ายภาษีในอัตราที่ถูกลงแล้วก็บางทีอาจได้รับเงินคืนอีกด้วย ดังนั้นทุกคนอย่าลืมเรียนรู้แล้วก็ใช้สิทธิผ่อนผันภาษีของตนเองกันให้สุดกำลัง